sk uk cz fr hu de pl ru it ua

Obchodné podmienky

Podmienky používania služieb serveru zeta.sk

1. zeta.sk sú internetové stránky prevádzkované spoločnosťou ZETA Company s.r.o., IČO 47 662 921ďalej len prevádzkovateľ.

2. Stránky umožňujú bezplatne zverejňovať a vyhľadávať ponuky a dopyty tovaru, služieb a iného majetku súkromných osôb a podnikateľských subjektov, ďalej len užívateľov. Užívatelia nesmú inzerovať priamo svoju podnikateľskú činnosť. Tovar sa môže inzerovať iba celkom konkrétne, tj. po jednom kuse, jednej farby, tvaru, typu a veľkosti. Napríklad realitná kancelária nesmie inzerovať svoju činnosť (vykúpime Váš dom, ...), ale iba konkrétnu ponúknutú nehnuteľnosť. Autobazár môže inzerovať iba konkrétny voz, a nie svoje služby a firmu ako celok. Zákaz platí i na opakované dopyty, výkupy.. zeta.sk nie je katalóg tovaru.

Na inzertnom serveri zeta.sk je zakázaná inzercia:

(Tento zákaz platí bez ohľadu na Topovanie.)

webovej stránky a loga firmy, nadmerné množstvo hviezdičiek, výkričníkov a podobných znakov (a to ako v texte príspevku, tak na mieste obrázku alebo cez obrázok), orámovanie obrázkov;

diskriminačného charakteru – rasovej, náboženskej nevraživosti a pod. ;

emailingu a iných bezprácnych zárobkov;

práce s poplatkom vopred;

kopírovania diskiet, CD, DVD;

firemnej činnosti a tovaru na objednávku (neplatí pre sekciu Služby);

neobmedzené množstvo tovaru;

tovar kúpený iba za účelom ďalšieho predaja (zárobku);

kópií, napodobenín, padelkov;

dokladov a technických preukazov;

pohonných hmôt;

výkupu;

erotických inzerátov, erotických pomôcok;

eKníh;

liekov a potravinových doplnkov;

cigaret, e-cigaret;

bitcoinov, litecoinov.

Pri vložení ponuky zamestnania alebo brigády sa vyžadujú nasledujúce údaje:

názov a predmet firmy

minimálne požiadavky na žiadateľa

predmet práce

Na serveri je zakázané inzerovať ničnehovoriace príspevky typu Zarobte veľa peňazí, viac informácií emailom. Pokiaľ sa na serveri objaví "zakázaný" príspevok, bude odstránený bez povinnosti nahradiť užívateľovi zaslanú čiastku na topovanie príspevku. Pokiaľ vložíte dva rovnaké príspevky, bude ten starší systémom označený ako duplicitný a vymaže sa.

3. Služby zeta.sk sú užívateľom poskytované zadarmo. Výnimku tvorí spoplatnenie príspevkov v sekciách Práca a Služby a doplnkové funkcie jednotlivých služieb. Doplnkovou funkciou služby sa rozumie nadštandardná možnosť alebo funkcia, ktorých aktivácia nie je nevyhnutne nutnou podmienkou na používanie základnej funkcionality služby zeta.sk napríklad topovanie príspevku pomocou sms.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v príspevku, prípadne príspevok vôbec nezverejniť, prípadnepríspevokt odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami zeta.sk alebo dobrými mravmi.

5. Prevádzkovateľ má právo zmazať príspevok pokiaľ je príspevok vložený do nesprávnej sekcie s ohľadom na text príspevku alebo príspevok budí dojem, že užívateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Prevádzkovateľ má právo zmazať príspevok aj pri podozrení, že inzerát odporuje podmienkam zeta.sk .

6. Vložený príspevok bude bezplatne zverejnený po dobu 4 mesiacov. Po tejto lehote bude automaticky vymazaný spoločne so všetkými údajmi, ktoré užívateľ pri zadávaní uviedol. Pri vymazaní bude užívateľovi zaslaný potvrdzujúci mail o odstránení inzerátu.

7. Užívateľ si je vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť príspevok odstrániť pred uplynutím doby zverejnenia, musí tak učiniť sám pomocou kontrolného hesla pri príslušnom príspevku.

8. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt mezi prispievajúcim a odberateľom a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí a príspevkov.

9. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v príspevku, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.

10. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb zeta.sk ani za spôsob akým služby zeta.sk využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami.

11. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku nebo v súvislosti s využívaním služieb zeta.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb zeta.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

12. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb zeta.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby zeta.sk mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám.

13. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby Serveru upravovať alebo inovovať.

14. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré zeta.sk ponúka.

15. Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú.

16. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.